top of page

Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Flower Circus. 
Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flower Circus en Klant, tenzij anders is overeengekomen is telkens de meest actuele versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. 
 

1. Definities 
1.1. Overeenkomst: Een overeenkomst is een afspraak tussen Klant en Flower Circus waarbij er over en weer rechten en verplichtingen voortvloeien. Indien Klant en Flower Circus zaken met elkaar doen, komen partijen in beginsel een overeenkomst overeen ingevolge artikel 6.217 van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder een voorbeeld van verschillende overeenkomsten die kunnen worden afgesloten bij Flower Circus: 
1.1.a. Abonnementen bij het Flower Circus Online pakket. Het is mogelijk dat aanvullende voorwaarden in de betreffende 
overeenkomst zijn opgenomen. 
1.1.b. Een kortere overeenkomst die schriftelijk/per email is vastgelegd met de daarin genoemde tijdsduur en bepalingen. 
1.1.c. Shows, demonstraties, workshops etc. 
1.1.d. Designs (inrichting stands, aankleding ruimtes etc.). 
1.2. Aanbieding: Iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Flower Circus waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen, teksten of designs. Alle aanbiedingen van Flower Circus zijn vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als voorstel om in onderhandeling te treden, ook als de aanbieding de term “aanbod” bevat, tenzij in de aanbieding ondubbelzinnig is vermeld, dat een overeenkomst tot stand komt als Klant de aanbieding accepteert. Behoudens in laatstgenoemd geval komt een overeenkomst pas tot stand, doordat Flower Circus schriftelijk aan Klant heeft bevestigd, dat zij instemt met de acceptatie van de aanbieding of offerte en dat aldus een overeenkomst tot stand is gekomen 
1.3. Offerte: Formeel aanbod volgens Nederlands recht tot het sluiten van een overeenkomst volgens het Nederlands recht, opgesteld op verzoek van een potentiële kant van een bedrijf, dit in tegenstelling tot aanbiedingen tot het doen van een aankoop die winkels en webshops hanteren. 
1.4. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht heeft gegeven aan Flower Circus alsmede derden die door een gegeven opdracht rechtsgeldig zijn gebonden. 
1.5. Bescheiden/producten: alle door de Klant aan Flower Circus ter beschikking gestelde documenten, informatie, producten, 
rapporten en/of andere gegevens dragers. 

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of uitgesloten mochten worden of nietig verklaard wordt, 
zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Flower Circus en Klant in overleg treden 
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 

3. Aanvang en duur van de overeenkomst 
3.1. De aanvaarding van een opdracht geschiedt schriftelijk door bevestiging aan de Klant. Deze bevestiging bevat een duidelijke 
omschrijving van inhoud en reikwijdte van de opdracht en de prijs waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht. 

 

4. Beëindiging van de overeenkomst of het veranderen van de in de overeenkomst vastgestelde datum 
4.1. Flower Circus heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst of sommatie te 
ontbinden, indien: - De Klant één of meer van de overeengekomen betalingstermijnen niet nakomt, dan wel anderszins toerekenbaar 
tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst. - Indien Klant –al dan niet voorlopige- surseance van betaling wordt verleend, 
indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Flower Circus zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Flower Circus ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Flower Circus voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. -De Klant overlijdt, dan wel indien de Klant een rechtspersoon is, wanneer deze rechtspersoon wordt ontbonden. - Flower Circus door overmacht de overeenkomst niet (langer) kan nakomen. 
4.2. Van de ontbinding van de overeenkomst wordt door Flower Circus schriftelijk aan de Klant mededeling gedaan. De bevoegdheid tot ontbinding komt elk der partijen slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 
4.3 Boeteregeling in geval van cancelen geplande producties: - Indien de Klant, na ondertekening van het contract, de afgesproken datum van de in de overeenkomst of in aanvullende mailbevestiging geplande opnamen verplaatst naar een andere nader te bepalen datum of afzegt wordt een boete in rekening gebracht. De Klant wordt in dit geval 30% van het totaal in rekening gebrachte bedrag belast. Dit i.v.m met de overeenkomsten die gemaakt zijn met derden o.a. locatie, arrangeurs, film/foto crew, de ingeplande tijd van Flower Circus, extra organisatiekosten ingekochte materialen.

5. Uitvoering van de werkzaamheden 
5.1. Flower Circus heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de uitvoering van de opdracht die met de Klant is 
overeengekomen. Flower Circus bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. 
5.2. Flower Circus heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, dit zal vooraf met Klant worden besproken 
ivm AVG. 
6. Artikel 6. Benodigde gegevens van de Klant 
6.1. De Klant stelt alle bescheiden beschikbaar die naar oordeel van Flower Circus noodzakelijk zijn om de opdracht naar behoren te 
kunnen uitvoeren. 
6.2. Flower Circus heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Klant de gevraagde bescheiden 
in de door de Flower Circus gewenste vorm aan hem ter beschikking heeft gesteld. Flower Circus heeft in ieder geval het recht om de 
daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 
6.3. Indien de Klant de gevraagde bescheiden niet tijdig en volledig aan Flower Circus heeft verstrekt, heeft deze het recht de 
overeenkomst te ontbinden, zoals bepaald in 4.1. 

 

7. Geheimhouding 
7.1. Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie 
die mogelijk vertrouwelijk van aard zou kunnen zijn, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden 
beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. 
7.2. In afwijking van wat bepaald in 7.1 zal Flower Circus ontheven zijn van zijn geheimhoudingsplicht, indien deze hem in strijd zou 
brengen met enig overheidsvoorschrift of wettelijke bepaling. De geheimhoudingsplicht van Flower Circus kan door de Klant worden 
ingetrokken of beperkt. 

 

8. Overmacht 
8.1. Flower Circus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als 
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
8.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Flower Circus geen invloed kan uitoefenen, doch 
waardoor Flower Circus niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Flower Circus of van derden 
daaronder begrepen. Flower Circus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Flower Circus zijn verbintenis had moeten nakomen. 
8.3. Flower Circus kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting 
tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
8.4. Voor zoveel Flower Circus ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk 
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, 
is Flower Circus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden 
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

9. Prijzen 
9.1. Alle offertes, aanbiedingen en tijdsplanningen zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
9.2. Flower Circus kan jaarlijks de door zijn gehanteerde prijzen bijstellen. 
9.3. De prijs waartegen Flower Circus de overeengekomen opdracht verricht, wordt opgenomen in de bevestiging, zoals bedoeld in 3.1. 
9.4. De door Flower Circus opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

 

10. Betaling 
10.1. Betaling van een factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen. Betaling 
geschiedt door middel van een storting ten gunste van een door Flower Circus aan te wijzen bank- of girorekening. 
10.2. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige 
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig 
blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Klant naast het alsdan verschuldigde bedrag 
tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend 
door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inningen van deze vordering of van 
rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. 
10.3. Alle kosten die ontstaan als gevolg gerechtelijk en/of buitengerechtelijke incasso van de vordering van Flower Circus, komen voor 
rekening van de Klant.

10.4. Flower Circus is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten totdat de Klant alle opeisbare vorderingen van 
Flower Circus heeft voldaan. Onder de op te schorten verplichtingen worden tevens begrepen de afgifte van bescheiden en/of andere 
gegevens of zaken aan de Klant dan wel aan derden. 
10.5. Indien Flower Circus zijn werkzaamheden verricht in opdracht van meerdere Klanten gezamenlijk, is ieder van deze Klanten 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, voor zover de nota betrekking heeft op de werkzaamheden ter 
uitvoering van de gezamenlijke opdracht. 


11. Aansprakelijkheid 
11.1. Indien Flower Circus aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
11.2. Flower Circus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Flower Circus is uitgegaan van door of 
namens de Klanten verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
11.3. Flower Circus is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke 
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin 
van deze voorwaarden;– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flower Circus aan de overeenkomst te 
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Flower Circus toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
deze algemene voorwaarden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo 
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Flower Circus meldt. Dit geldt tevens als op locatie wordt gewerkt bij een 
klant. 
11.4. Flower Circus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder 
dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
11.5. De Klant vrijwaart Flower Circus voor aanspraken van derden, die direct of indirect samenhangen met de opdracht aan Flower 
Circus. 
11.6. Flower Circus sluit iedere aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, die op welke wijze dan ook verband houdt met de uitvoering 
van de opdracht door Flower Circus dan wel de door zijn ingeschakelde derden. Onder gevolgschade wordt mede begrepen stagnatie in 
de normale gang van zaken in de onderneming van de Klant, gederfde winst, gemiste besparingen en andere indirecte schade. 
11.7. De aansprakelijkheid van Flower Circus is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat per geval of samenhangende reeks van 
gevallen in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Dit bedrag kan nooit hoger zijn 
dan het overeengekomen bedrag van de opdracht. 
11.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove 
schuld van Flower Circus of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

12. Intellectueel eigendomsrecht 
12.1. Indien de Klant door Flower Circus, in het kader van de uitvoering van de opdracht, merknamen of andere aan auteursrechten of 
rechten van intellectuele eigendom onderhavige zaken ter beschikking stelt of laat gebruiken, staat de Klant jegens Flower Circus voor 
in dat zij tot het gebruik van die namen en rechten gerechtigd is. De Klant vrijwaart Flower Circus voor alle mogelijke aanspraken van 
derden, die daarmede verband houden. 
12.2. Flower Circus behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere 
intellectuele wet- en regelgeving. Flower Circus heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde 
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de 
wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 
12.3. Alle designs, grafische vormgevingen, vertellijnen, boeken, films, video’s etc. die door Flower Circus zijn ontwikkeld en worden 
gebruikt voor de diensten aan Klant, blijven eigendom van Flower Circus tenzij anders schriftelijk is overeengekomen en/of na 
beëindiging van de overeenkomst worden overgedragen aan Klant. Bij gebruik dient de klant Flower Circus als bronvermelding te 
vermelden


13. Geschillen en toepasselijk recht 
13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Flower Circus partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij 
aldaar woonplaats heeft. 
13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling 
overleg te beslechten. 

 

14. Privacy en Verwerking Persoonsgegevens 
14.1. Flower Circus verwerkt persoonsgegevens conform het Nederlands recht. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene 
Voorwaarden van toepassing.

bottom of page